การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566

o1 – โครงสร้าง
o2 – ข้อมูลผู้บริหาร
o3 – อำนาจหน้าที่
o4 – แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 – ข้อมูลการติดต่อ
o6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย– พระราชบัญญัติ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551– พระราชกฤษฎีกา
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547– กฎ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
– กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548– ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563
o7 – ข่าวประชาสัมพันธ์
– จุลสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566
– จุลสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
– จุลสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
– จุลสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563
o8 – Q&A
o9 – Social Network
– Facebook MWK
o10 – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 – แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 – รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2566
– มาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
– คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
– คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
– คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
– คู่มือปฏิบัติงานงานธุรการ
– คู่มือบริหารงานการเงิน
– คู่มือบริหารงานบุคลากร
– มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
o15 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
o16 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
– รายงานการใช้ห้องสมุด ปี 2565
– สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 8 สิงหาคม ปีการศึกษา 2566
– แบบบันทึกขอใช้บริการอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  2566
– แบบบันทึกขอใช้บริการอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  2565
o17 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 – E-Service
o19 – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
– สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2566
– สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566
– สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566
– สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2566
– สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566
– สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566
o22 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 – นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แผนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2566
o24 – การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ผลการดำเนินงานการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2566
o25 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– การพัฒนาบุคลากร
– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
o26 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– รายงานผลการบริหารงานบุคคล-ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
o27 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
o28 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2565
o30 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 )
– รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
o31 – ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
– ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาไทย)
– ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาญี่ปุ่น)
– ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาอังกฤษ)
o32 – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
– นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o33 – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
– แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
o34 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– รายงานการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o36 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o37 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รอบ 6 เดือน)
o38 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานผลการดําเนินงานการป้องกันการทุจริตประจําปี (ปีงบประมาณ 2566)
o39 – ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ– ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564
– พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
o40 – การขับเคลื่อนจริยธรรม– แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
o41 – การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจําปี 2565
o42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
– ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
– 
รายงานผลการดําเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ 2565
o43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2565
Message us