กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีย์ พุทธเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางนงลักษณ์ ทาเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางประะภาภรณ์ วงค์แพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางสาว วันดา วิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นายวิทยา สิทธิไพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางจงจิตร สิทธิไพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางสาว เพ็ญนิภา สดสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นายพงษ์พัฒน์ สุทธวงศ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกาญจนา ปัญญาไว
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : [email protected]

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
อีเมล์ : [email protected]

นางนุสรา ปัญญานะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
อีเมล์ : [email protected]

นางมยุรี ปนยะ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : [email protected]

นายณฐกร ขุ่ยคำ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : [email protected]

Message us