กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนุจรี วาระนัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางนวลปราง ก๋าใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นายนิพนธ์ สมวัน
ครู คศ. 1
อีเมล์ : [email protected]

นายวัฒนะพงษ์ อภัยโรจน์
ครู อัตราจ้าง
อีเมล์ : [email protected]

นายสุกฤษฏ์ สิงห์กา
ครู อัตราจ้าง
อีเมล์ : [email protected]

Message us