คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2566
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

1 นายสนิท คำดี นายกสมาคม
2 ร.ต.สิทธิ์ มะรังสี อุปนายกคนที่ 1
3 นายเปรมปรีย์ หล้าเป็ง อุปนายกคนที่ 2
4 นายสนั่น สายวงค์เครือ อุปนายกคนที่ 3
5 นางทิพย์อุทัยอินทรเขียว ปฏิคม
6 นางนวลปรางค์ก๋าใจ ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 1
7 นางสุพรรษาใจบุญ ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 2
8 นายลิขติ อุทธโยธา นายทะเบียน
9 นางนงลักษณ์ทาเขียว ผู้ช่วยนายทะเบียน คนที่ 1
10 นายบรรจบ พรหมเผ่า ผู้ช่วยนายทะเบียน คนที่ 2
11 นางกรรณิการ์รัถยาธรรมกุล เลขานุการ
12 นางจุรีภรณ์ อุตตะมะ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
13 นางสุพรรษาใจบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2
14 นางอรพิน ปันสุวรรณ เหรัญญิก
15 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก คนที่ 1
16 นางดลลพร สุขโภคทรัพย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นางจริยาภร พุทธษร ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 1

Message us