กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางจุรีภรณ์ อุตะมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางรชยา ทาประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางสุพิน ปวงศิริ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : [email protected]

นายเจนต์ ปัญจขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางนิยดา กาไชย
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกุลธิดา สุขสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวบุษบง เครือวงค์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : [email protected]

นายชัยพร เกตุพิชัย
พนักงานราชการ
อีเมล์ : [email protected]

Mr.Lance Ford Bonsignore

ครูชาวต่างชาติ

Mrs. Rorich Chealsea

ครูชาวต่างชาติ

Message us