เจ้าหน้าที่ งานสนับสนุน

นายกิตติ สุขศรีราษฏร์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางสายพิณ อุปะละ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารวิชาการ อีเมล์ : [email protected]

นางสุพรรษา แลมป์เคอ
พนักงานราชการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมกิจการฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางกฤษดาภรณ์ งามจิตสากล
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวสุภาพร สาพิน
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : [email protected]

นางสุพรรษา ใจมิภักดิ์
อัตราจ้าง
ครูเด็กพิเศษเรียนร่วม
อีเมล์ :[email protected]

นายธนากร คำชมภู
อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ ICT
อีเมล์ : [email protected]

Message us