กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายกิตติ สุขศรีราษฏร์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางสุพรรษา แลมป์เคอ
พนักงานราชการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางพรสาย ศรีตระกูล
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : [email protected]

Message us