สมาคมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2566

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดร ตาเบ้า ประธาน
2 นางสาวชวนพิศ ศรีชัยบุญสูง รองประธาน
3 นางจิตนา ตั้งฝาย ปฏิคม
4 นางนภิศ เวชชาญภากร ประชาสัมพันธ์
5 นายณัฐกิต แลวงศ์นิล เลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2565

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดร ตาเบ้า ประธาน
2 นางสาวชวนพิศ ศรีชัยบุญสูง รองประธาน
3 นางจิตนา ตั้งฝาย ปฏิคม
4 นางนภิศ เวชชาญภากร ประชาสัมพันธ์
5 นายณัฐกิต แลวงศ์นิล เลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2564

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดร ตาเบ้า ประธาน
2 นางสาวชวนพิศ ศรีชัยบุญสูง รองประธาน
3 นางจิตนา ตั้งฝาย ปฏิคม
4 นางนภิศ เวชชาญภากร ประชาสัมพันธ์
5 นายณัฐกิต แลวงศ์นิล เลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2563

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดร ตาเบ้า ประธาน
2 นางสาวชวนพิศ ศรีชัยบุญสูง รองประธาน
3 นางจิตนา ตั้งฝาย ปฏิคม
4 นางนภิศ เวชชาญภากร ประชาสัมพันธ์
5 นายณัฐกิต แลวงศ์นิล เลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2562

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดร ตาเบ้า ประธาน
2 นางสาวชวนพิศ ศรีชัยบุญสูง รองประธาน
3 นางจิตนา ตั้งฝาย ปฏิคม
4 นางนภิศ เวชชาญภากร ประชาสัมพันธ์
5 นายณัฐกิต แลวงศ์นิล เลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2561

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดร ตาเบ้า ประธาน
2 นางสาวชวนพิศ ศรีชัยบุญสูง รองประธาน
3 นางจิตนา ตั้งฝาย ปฏิคม
4 นางนภิศ เวชชาญภากร ประชาสัมพันธ์
5 นายณัฐกิต แลวงศ์นิล เลขานุการ

Message us