กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมงคล แพ่งประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
อีเมล์ : mongkol_p@admaechaiwp

นางสาวกัณฐิกา ปัญสุวรรณ์
ครู อัตราจ้าง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : —–@maechai.ac.th

นายธราวุธ จันถนอม
ครู อัตราจ้าง
อีเมล์ : [email protected]

Message us