ผู้บริหารโรงเรียน

นายภักดี ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 054499023
อีเมล์ : [email protected]

นางสุนันทา ไชยบาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 054499023
อีเมล์ : [email protected]

นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 054499023
อีเมล์ : [email protected]

Message us