คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2566

ที่ชื่อ- สกุลตำแหน่ง 
1น.อ.สุรชิต  ดวงจันทร์ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2นางสายพิน  อุปะละกรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
3นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์กรรมการผู้แทนครู
4นายเวชชัยยันต์  ป้อมบ้านต้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5ว่าที่ร.ท.เปรมปรีดิ์  หล้าเป็งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6นายมนัสชัย  สุวรรณโฆษิตกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7พระครูภัทรกิจไพศาลกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8นายอุดม  วงศ์ศรีดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9นายพีระพันธ์  จอมมูลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10นายจรูญ  ทาเขียวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11นายลิขิต  อุทธโยธากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12นายสมจิตร  คำสมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13นายภักดี  ศรีโพธิ์กรรมการและเลขนุการผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปี 2565

ที่ชื่อ- สกุลตำแหน่ง 
1น.อ.สุรชิต  ดวงจันทร์ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2นางสายพิน  อุปะละกรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
3นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์กรรมการผู้แทนครู
4นายเวชชัยยันต์  ป้อมบ้านต้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5ว่าที่ร.ท.เปรมปรีดิ์  หล้าเป็งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6นายมนัสชัย  สุวรรณโฆษิตกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7พระครูภัทรกิจไพศาลกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8พระครูพิพิธสาธุการกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9นายอุดม  วงศ์ศรีดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10นายพีระพันธ์  จอมมูลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11นายจรูญ  ทาเขียวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12นายลิขิต  อุทธโยธากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13นายสมจิตร  คำสมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14ดต.สุภัทรดิศ  กิตติกรวรชาติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15นายวิจิตร  วงศ์ชัยกรรมการและเลขนุการผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
Message us