กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางวาสนา บัญสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นายวสันต์ แก้วสา
ครู ชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : [email protected]

นางบานเย็น พรหมเผ่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางกรรณิการ์ พรหมเผ่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวปภาวี ต้นวงค์
ครู ผู้ช่วย
อีเมล์ : [email protected]

Message us