ลูกจ้างชั่วคราว

นายวัฒนา ชาเนตร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางดวงพร ไชยบาล
ลูกจ้างชั่วคราว

นางจินตนา ตั้งฝาย
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.ทิพย์ญารินดา เป็งปังวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นายมี ธรรมไชย
ลูกจ้างชั่วคราว
เวรยามรักษาการณ์กลางวัน

ลูกจ้างชั่วคราวเวรยามรักษาการณ์กลางคืน

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

Message us