การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ผู้อำนวยการภักดี ศรีโพธิ์ รองผู้อำนวยการณัจฉรียา ภาธรธนฤต คุณครูนิรันดร์ หงษ์ทอง หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับประธานเครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียนทุกระดับชั้น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันในการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ และคัดเลือกประธานเครือข่ายผู้ปกครองคนใหม่ แทนที่ นายอุดร ตาเบ้า ประธานเครือข่ายผู้ปกครองคนเก่า ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us