นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้องเรียน เดินไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง จากการได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง

Message us