ผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us