ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) จาก สพม.พะเยา

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูหัวหน้ากลุ่มงาน และคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา นายคมสิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และคณะกรรมการผู้ติดตาม ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ความก้าวหน้าการบริหารจัดการและการดำเนินการของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตภูกามยาว ในกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารงานทั่วไป ในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us