กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตวัย Teen ในโรงเรียน “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC:Youth Counsetor”

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตวัย Teen ในโรงเรียน “นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC:Youth Counsetor” ให้แก่นักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเพื่อน ในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่น จัดการอบรมโดย กลุ่มแนะแนวโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 (ห้องสมุด) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ÿÛ
ÿÛ
ÿÛ
ÿÛ
ÿÛ
ÿÛ
Message us