ผู้บริหาร ร่วมรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย คุณครูนิรันดร์ หงษ์ทอง หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน ร่วมรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Message us