โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียน อบรม ComCamp 2024

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูเยาวเรศ สุรีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ComCamp 2024 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมสัญจร ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

Message us