สพม.พะเยา ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู็เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางประภาภรณ์ วงษ์แพทย์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ และคุณครูกลุ่มงานทะเบียน ได้ต้อนรับ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ศึกษานิเทศก์ และคณะ ในการลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู็เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พาน้องกลับมาเรียน) ณ ห้องประชุมสำนังานผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us