โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมประกาศนโยบาย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยกิจกรรมนี้ ผู้อำนวยการได้มอบป้าย “แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว” ให้กับหัวหน้าระดับและตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งได้มอบป้าย “รางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่น” ให้กับคุณครูหัวหน้าระดับชั้นรับมอบด้วย

Message us