กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยกลุ่มคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้การอบรมสั่งสอนก่อนเริ่มการเรียนการสอน การไหว้ครู จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมา แต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

Message us