ปฐมนิเทศในการเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารงานและคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ปฐมนิเทศในการเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้พบปะและชี้แจงให้กับนักเรียนทุกคนทราบถึงกฎระเบียบ การปฏิบัติตน และคุณธรรมจริยธรรม ต่างๆของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8 และ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us