การรับรายงานตัวของนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด การรับรายงานตัวของนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวและพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ และฝ่ายบริหารกลุ่มงานต่างๆ ได้แนะนำและชี้แจงรายละเอียดเรื่องของหลักสูตรการเรียน การลงทะเบียนเรียน และเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องโดยทั่วกัน

Message us