การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมให้กับประธานในพิธีทราบ พร้อมด้วย คุณครูประภาภรณ์ วงษ์แพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ และคุณครูวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ อีกทั้งคณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

Message us