มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนแกนนำชมรมต้นกล้าทานตะวัน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรมต้นกล้าทานตะวัน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จำนวน 15 คน เป็นเยาวชนดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจิตอาสา “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ได้รับรางวัลผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากพลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ได้แก่ นายสังสิทธิ์ ศรีแปง, นางสาวธมนวรรณ การะวัน, นางสาวพรรณลักษณ์ ใจติ๊บ, นางสาววัทนวิภา ป๊อกบุญเรือง, นางสาวภาวิณี สินเปียง, นางสาวอนุตรา กาศลังกา, นายอภิสิทธิ์ สุธรรม, นางสาวศุภิสรา พูลนิ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาววิศัลยา สมสะอาด, นางสาวพัชรพร กิจตาวงค์, นางสาวสุชานันท์ ใจยะคำ, นายอรรถนนท์ จันทร์ป๋า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นายรุ่งวิกรัย เขื่อนคำ, นายนพคุณ มณีวรรณชัย และนายกริชกร ใจติ๊บ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

Message us