ผอ.สพม.พะเยา ติดตามการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วย นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูประภาภรณ์ วงษ์แพทย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คุณครูสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกันต้อนรับ นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ที่ได้เข้ามาติดตามการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องประชุมเล็ก ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Message us