โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา ได้เข้านิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของโรงเรียน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้เข้านิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของโรงเรียน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีคุณครูที่ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการจัดการศึกษา กับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Message us