ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเรียน เดินไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงจากการได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง

Message us