รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการยุวชนประกันภัย ปีงบประมาณ2566 จังหวัดพะเยา

นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการยุวชนประกันภัย ปีงบประมาณ2566 จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติบัตรลงนามโดยนายกรัฐมนตรี โดยท่าผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพะเยาเป็นผู้มอบ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Message us