นางสาววรลักษณ์  ดอนศิลา
   ครู คศ. 1
หัวหน้างานแนะแนว
งานแนะแนวโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
นางบานเย็น พรหมเผ่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายพิณ  อุปละ
  พนักงานราชการ
บุคลากรงานแนะแนว