เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานต่างๆผู้ประเมินสามารถดูได้จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนแม่ใจวิทยาค