สารสนเทศกลุ่มสาระ
 

   วิสัยทัศน์

   รู้ด้านสุขศึกษา  รักษาอนามัยตนและชุมชน  เป็นคนมีวินัย  จิตใจเป็นนักกีฬา
   เห็นคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง


   พันธกิจ

  1. ให้นักเรียนมีความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  2. ให้นักเรียนรักษาอนามัยของตนเองและชุมชน
  3. ให้นักเรียนมีวินัยและน้ำใจนักกีฬา
  4. ให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ชีวิตพอเพียง

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  • นักเรียนเป็นผู้ที่ดูแลอนามัยตนเองและชุมชน
  • นักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา
  • นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
 
     
   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36