โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ
 

โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   รายวิชาพื้นฐาน 

พ 21101  สุขศึกษาและพลศึกษา  1             จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 21102  สุขศึกษาและพลศึกษา   2            จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 22101  สุขศึกษาและพลศึกษา   3            จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 22102  สุขศึกษาและพลศึกษา   4            จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 23101  สุขศึกษาและพลศึกษา   5            จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 23102  สุขศึกษาและพลศึกษา   6            จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

  รายวิชาเพิ่มเติม

พ 20201  พลศึกษา  1                                     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 20202 พลศึกษา   2                                     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 20203  พลศึกษา  3                                     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 20204 พลศึกษา  4                                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 20205  พลศึกษา  5                                     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
พ 20206 พลศึกษา  6                                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

   

โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาพื้นฐาน

พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต
พ 31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต
พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต
พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต
พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต
พ 33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม

พ 30201  สุขศึกษาและพลศึกษา 1                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต
พ 30202  สุขศึกษาและพลศึกษา 2                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต
พ 30203  สุขศึกษาและพลศึกษา 3              จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต
พ 30204  สุขศึกษาและพลศึกษา 4                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต
พ 30205  สุขศึกษาและพลศึกษา 5                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต

พ 30206  สุขศึกษาและพลศึกษา 6                             จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต

         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36