สารสนเทศกลุ่มสาระ
 

    วิสัยทัศน์ (Vision
          มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ  

    พันธกิจ  (Mission)

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
  ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียง
 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามรถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
  การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
 3. มีสุขภาพและมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  อย่างมีความสุข

     เป้าประสงค์  (Cooperate Objective)

 1. ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดี ขึ้นไป 
 2. ผู้เรียน ร้อยละ 75  มีผลการสอบ O-net สูงขึ้น
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  - มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
  -  มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  -  มีกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
  -  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
  -  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
 4. ชุมชนและผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการอนุรักษ์
  สิ่งแวดล้อม  การใช้แหล่งเรียนรู้  การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. จัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
 
       
   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36