โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ
 

 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551(2556)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาพื้นฐาน


ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ส21102  ประวัติศาสตร์ 1                                 จำนวน  20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2        จำนวน  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต
ส21104  ประวัติศาสตร์ 2                                   จำนวน 20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3         จำนวน 60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ส22102  ประวัติศาสตร์ 3                                   จำนวน  20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4         จำนวน   60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ส22104  ประวัติศาสตร์ 4                                   จำนวน  20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5        จำนวน   60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ส23102  ประวัติศาสตร์ 5                                  จำนวน   20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต
   ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6       จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
   ส23104  ประวัติศาสตร์ 6                                  จำนวน 20 ชั่วโมง     0.5 หน่วยกิต

 

                              


   

 

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน
ส31101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1           40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1                                     20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต
ส31103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2           40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
   ส31104 ประวัติศาสตร์ 2                                 20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต
ส32101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3           40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3                                    20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต
ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4           40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4                                     20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต
ส33101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5           40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส33102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6             40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

 

รายวิชาเพิ่มเติม

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่  1
ส 30201 ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา                         40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
ส 30202 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                         40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
ส 30205  การปกครองของไทย                        40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ส 30207 การปกครองท้องถิ่นไทย                         40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส 30213 อาเซียนศึกษา                                    40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส 30204 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน                40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
 
     

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่  1
ส 30206   การคุ้มครองผู้บริโภค                             40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส 30208  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                             40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
 

ภาคเรียนที่  2
ส 30215 ภูมิปัญญาไทย                                             40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส 30216 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ                                     40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส 30214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                 40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ภาคเรียนที่  1
ส 30203 ศาสนาสากล                                           40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ส 30210 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                         40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
            ส 30209 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย     40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต              
             

ภาคเรียนที่ 2     
                       ส 30212  กฎหมายอาญา                40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต
ส 30211 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โลก         40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

 

 


 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36