บุคลากรกลุ่มสาระ
 

นางนวลปราง  ก๋าใจ
ครู  ค.ศ. 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเพียรผจง   บัณฑิตสมบูรณ์
ครู  ค.ศ. 2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางพรรณี   อุทธโยธา
ครู  ค.ศ. 2


นายปรีชา   เผ่าต๊ะใจ
ครู  ค.ศ. 2

 

นางชลนิภา   แสงภักดี
ครู  ค.ศ. 3


นางมาลี   หวังสันติธรรม
ครู  ค.ศ. 2

นางสาวนุจรี   วาระนัง
ครู  ค.ศ. 3

นายนิพนธ์   สมวัน
ครู  ค.ศ. 1

นายเกรียงไกร   กิติยศ
ครู   ค.ศ. 1

นางทัศนี   ไชยสาร
พนักงานราชการ

นางณิชกานต์     มั่งมา
ครูอัตราจ้าง

         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36