สารสนเทศกลุ่มสาระ
 

   วิสัยทัศน์
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  กระบวนการ เจตคติ  ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม


   พันธกิจ

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน มีความสมดุลทั้งความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  2. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  5. พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตลอดจนน้อมนำแนวทางพระราชดำริ
    มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

   เป้าหมาย

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์
  2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์
  3. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร
และความสามารถในการตัดสินใจ
  5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อม
ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
  6. เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และการดำรงชีวิต
  7. เพื่อให้เป็นคนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
 
       
   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36