โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ

 

โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   รายวิชาพื้นฐาน 

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 2                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต

  รายวิชาเพิ่มเติม

ว  20201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว 20202 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2       จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว  20203 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์         จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว 20204 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

ว  20205 โครงงานวิทยาศาสตร์แสนสนุก 1        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว  20206 โครงงานวิทยาศาสตร์แสนสนุก 2        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

                              


   

 

โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นวิทยาศาสตร์)

รายวิชาพื้นฐาน

ว 31141   ชีววิทยาพื้นฐาน                            จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 31121   เคมีพื้นฐาน                                   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 31101  ฟิสิกส์พื้นฐาน                                 จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต
ว 31161  ดวงดาวและโลกของเรา                   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม

ว 30241  ชีววิทยา 1                             จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30242  ชีววิทยา 2                             จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30243  ชีววิทยา 3                             จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30244  ชีววิทยา 4                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต

ว 30245  ชีววิทยา 5                              จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต

ว 30221  เคมี 1                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30222  เคมี 2                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30223  เคมี 3                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30224  เคมี 4                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30225  เคมี 5                                     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต

ว 30201  ฟิสิกส์ 1                                  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต
ว 30202  ฟิสิกส์ 2                                  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต
ว 30203  ฟิสิกส์ 3                                  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต
ว 30204  ฟิสิกส์ 4                                  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต
ว 30205  ฟิสิกส์ 5                                  จำนวน  80  ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต

ว 30261โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30262โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต
ว 30263โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3        จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต


   

โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)

รายวิชาพื้นฐาน

ว 31101 ดุลยภาพสิ่งมีชีวิต                            จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว 32103 พลังงาน                                         จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว 33105 สารและสมบัติของสาร                      จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว 31102 ดวงดาวและโลกของเรา                    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว 32104 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม                  จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต
ว 33106  การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ        จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต

   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36