แหล่งเรียนรู้ของครู
 
::... ให้คลิกเข้าดูที่รูปครูแต่ละวิชา ...::

รัชนีกร   นำชัย
วิชา : ฟิสิกส์ ม.4

เพ็ญนิภา   สดสวย
วิชา : ฟิสิกส์ ม.5

วิทยา  สิทธิไพร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.6

จงจิตร    สิทธิไพร
วิชา : ฟิสิกส์ ม.6

เพียรกิจ   นิมิตดี
วิชา : ฟิสิกส์ ม.6

ประภาภรณ์   วงค์แพทย์
วิชา : เคมี ม.4

ทัศนีย์   พุทธเมฆ
วิชา : เคมี ม.5

จิรัฎฐ์   สุขใจเหลือ
วิชา : เคมี ม.6

วิลาวัลย์   ศรีชัยบุญสูง
วิชา : ชีววิทยา ม.4

สิรินาวิน กาละจิตร
วิชา : วิทยาศาสตร์ ม.3

จุรีภรณ์   ไชยเหล็ก
วิชา : ชีววิทยา ม.6

เมือง   ก๋าคำ
วิชา : โลกและดาราศาสตร์

วันดา วิลัย
วิชา : วิทยาศาสตร์ ม.1

นงลักษณ์   เปียงปิ๋ว
วิชา : วิทยาศาสตร์ ม.2

กรรณิกา   รัถยาธรรมกูล
วิชา : วิทยาศาสตร์ ม.2,3

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
 
 
 
 
 
 
         
   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36