บุคลากรกลุ่มสาระ
 
นางกรรณิกา   รัถยาธรรมกูล
ครูชำนาณการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวรัชนีกร   นำชัย
ครูชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
นายเมือง   ก๋าคำ
ครูชำนาณการพิเศษ
นางจุรีภรณ์   ไชยเหล็ก
ครูชำนาณการพิเศษ

 

นางประภาภรณ์   วงค์แพทย์
ครูชำนาณการพิเศษ

นางสาวเพียรกิจ   นิมิตดี
ครูชำนาณการ

นางสาววันดา   วิลัย
ครูชำนาณการพิเศษ

นางวิลาวัลย์   ศรีชัยบุญสูง
ครูชำนาณการพิเศษ
นางสาวเพ็ญนิภา   สดสวย
ครูชำนาณการ
นายวิทยา  สิทธิไพร
ครูชำนาณการ
นางจงจิตร    สิทธิไพร
ครูชำนาณการ
นายสิรินาวิน กาละจิตร
ครู คศ.1
นายจิรัฎฐ์   สุขใจเหลือ
ครูชำนาณการ
นางทัศนีย์   พุทธเมฆ
ครู คศ.1
นางสาวนงลักษณ์   เปียงปิ๋ว
ครู คศ.1
   
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36