คุณครูจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
We Love Chemistry คลิกที่นี่
คุณครูกรอบแก้ว ทักษิณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
คุณครูหญิงสินีย์ อินสุขิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 
สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา การนำเสนอข้อมูลบนเครื่องข่าย เรื่อง เริ่มต้นสร้างบล็อก โดย คุณครนุสรา ปัญญานะ CLICK!!!
สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 เรื่อง ระบบเพื่อการตัดสินใจ โดย คุณครูณฐกร ขุ่ยคำ CLICK!!!
สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา โครงงาน 1 เรื่อง รู้จักโครงงาน โดย คุณครูเยาวเรศ สุรีรัตน์ CLICK!!!
 
คุณครูรัชนีกร นำชัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพน่ารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 CLICK!!!
สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาแรงลัพธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 CLICK!!!

 
คุณครูทัศนีย์ พุทธเมฆ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 CLICK!!!
 
คุณครูสิรินาวิน กาละจิตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา ว30243 ชีวะวิทยา3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 CLICK!!!
 
คุณครูนงลักษณ์ ทาเขียว (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว22102 เรื่อง แสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 CLICK!!!
บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ว22102 เรื่อง การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 CLICK!!!
 
คุณครูกรรณิกา พรหมเผ่า (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ท30205  การใช้ห้องสมุด 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8   เรื่องการเขียนบรรณานุกรม
ชุดที่ 1 การเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ CLICK!!!
 
คุณครูกุลธิดา สุขสำราญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
Kru Oui's Classroom CLICK!!!
 
คุณครูจุรีภรณ์ อุตะมะ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
KruAoi Englishroom CLICK!!!
 
คุณครูสุณัฏฐา อุทธโยธา (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์์)
Math by Coolmint CLICK!!!
 
คุณครูนุสรา ปัญญานะ (กลุ่มสาระการเรียนรู้์์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เว็บไซต์ E-ducation โดย คุณครนุสรา ปัญญานะ CLICK!!!
 
คุณครูเพ็ญนิภา สดสวย (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
เว็บไซต์ KRUPENNIPA โดย คุณครเพ็ญนิภา สดสวย CLICK!!!