คุณครูจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
 
We Love Chemistry คลิกที่นี่

คุณครูกรอบแก้ว ทักษิณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
คุณครูหญิงสินีย์ อินสุขิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
 
สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา การนำเสนอข้อมูลบนเครื่องข่าย เรื่อง เริ่มต้นสร้างบล็อก โดย คุณครนุสรา ปัญญานะ CLICK!!!
สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 5 เรื่อง ระบบเพื่อการตัดสินใจ โดย คุณครูณฐกร ขุ่ยคำ CLICK!!!
สื่อการสอนเว็บไซต์ วิชา โครงงาน 1 เรื่อง รู้จักโครงงาน โดย คุณครูเยาวเรศ สุรีรัตน์ CLICK!!!
 

คุณครูรัชนีกร นำชัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพน่ารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 CLICK!!!
 

คุณครูทัศนีย์ พุทธเมฆ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

สื่อการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว22102วิทยาศาสตร์4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 CLICK!!!