ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2559
14 เมษายน 2559 กิจกรรมคืนสู่เหย้าเทา-แดง และรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์   คลิกที่นี่
12 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่
19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
25 พฤษภาคม 2559 มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2559
9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกที่นี่
9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
19-20 มิถุนายน 2559 การฝึกอบรมพนักงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่
23 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารพบปะกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ทุกระดับชั้น คลิกที่นี่
24 มิถุนายน 2559 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559  คลิกที่นี่
24 มิถุนายน 2559 การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 คลิกที่นี่
30 มิถุนายน 2559 กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรมอาคาร 8 คลิกที่นี่
30 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล  คลิกที่นี่
30 มิถุนายน 2559 โครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารส นเทศ เพื่อเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย   คลิกที่นี่
30 มิถุนายน 2559 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดดีเด่น กลุ่มย่อยที่ 5   คลิกที่นี่
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2559

1 กรกฎาคม 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กลุ่มลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คลิกที่นี่
2 กรกฎาคม 2559 การเเข่งขันกีฬาเเละประกวดวงโยธวาทิต ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 กลุ่ม 9 โซนภาคเหนือ คลิกที่นี่
2 กรกฎาคม 2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คลิกที่นี่
4 กรกฎาคม 2559 พิธีมอบเหรียญรางวัลและเสื้อเกียรติยศให้กับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน คลิกที่นี่
12 กรกฎาคม 2559 พิธีเปิดและพิธีลงนามข้อตกลงโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมและธนาคารออมสิน คลิกที่นี่
12 กรกฎาคม 2559 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานหน้าอาคารกิจการนักเรียน คลิกที่นี่
12 กรกฎาคม 2559 พิธีเปิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คลิกที่นี่
13 กรกฎาคม 2559 ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คลิกที่นี่
14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล คลิกที่นี่
14 กรกฎาคม 2559 โครงการครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คลิกที่นี่
15 กรกฎาคม 2559 พิธีไหว้พระทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา คลิกที่นี่
15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
21 กรกฎาคม 2559 โครงการ ครูดี-วิทยาศาสตร์เด่น และครูดี-คณิตศาสตร์เด่น ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
24 กรกฎาคม 2559 กิจกรรม English Day Camp 2016 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
27 กรกฎาคม 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน คลิกที่นี่
30 กรกฎาคม 2559 พิธีเปิดกิจกรรม ค่ายรักการอ่าน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2559
 
11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จัดให้มีงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เรารักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
12 สิงหาคม 2559 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
20 สิงหาคม 2559 งานห้องสมุด โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯแห่งชาติ คลิกที่นี่
20 สิงหาคม 2559 ครูสิรินาวิน กาละจิตร นำนักเรียนร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิกที่นี่
20 สิงหาคม 2559 ครูจงจิตร สิทธิไพร นำนักเรียนร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิกที่นี่
22-26 สิงหาคม 2559 งานห้องสมุด โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คลิกที่นี่
24 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ จาก สพม.36 คลิกที่นี่
30 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คลิกที่นี่

 
ประจำเดือนกันยายน ปี 2559
2 กันยายน 2559 คณะครูเข้ารับการอบรม DLIT โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่
2 กันยายน 2559 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ คลิกที่นี่
2 กันยายน 2559 งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
7 กันยายน 2559 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ(โรงเรียนในฝัน) คลิกที่นี่
8 กันยายน 2559 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
8 กันยายน 2559 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่ใจ ได้เข้ามาอบรมและให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คลิกที่นี่
22 กันยายน 2559 มอบรองเท้ากีฬาที่ได้รับการบริจาคจากนักเรียนโรงเรียน Oita Maizuru High School ประเทศญี่ปุ่น คลิกที่นี่
22 กันยายน 2559 โรงเรียนพญาเม็งราย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คลิกที่นี่
23 กันยายน 2559 กลุ่มสภานักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
28-30 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ประจำเดือนตุลาคม ปี 2559
3 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คลิกที่นี่
5 ตุลาคม 2559 อบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ป้องกันภัยผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการ คลิกที่นี่
6 ตุลาคม 2559 การอบรมเชิงบูรณาการลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสืออาสาจราจร ลูกเสืออาสาต้านภัยยาเสพติด คลิกที่นี่
10 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน คลิกที่นี่
11-16 ตุลาคม 2559 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คลิกที่นี่
23 ตุลาคม 2559 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช คลิกที่นี่
15-21 ตุลาคม 2559 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) คลิกที่นี่
27 ตุลาคม 2559 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คลิกที่นี่
28 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน น้อมเกล้าฯ ร่วมพิธีถวายอาลัย ส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย คลิกที่นี่
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
 
ประจำเดือนธันวาคม ปี 2559
 
ประจำเดือนมกราคม ปี 2560
 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
 
ประจำเดือนมีนาคม ปี 2560