กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา