พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์

เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน