1.      ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย
 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.      มีบรรยากาศการเรียนรู้ เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

3.      ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ

4.      ครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้