1.พัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของนักเรียนและ
   
สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ
2.
จัดให้ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีมุมหนังสือ เอกสาร มุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
    
ป้ายนิเทศ มุมสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ และเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
3.
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความถนัด
    
ความสนใจและกล้าแสดงออก
4.
ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถเข้าแข่งขันทักษะความสามารถในระดับต่างๆ
    
และนำผลงาน นักเรียน ครู ร่วมแสดงในงานนิทรรศการทางวิชาการ
5.
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและนวัตกรรม จัดการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้
    
ในการจัดการเรียนการสอน