สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดำเนินการของเซต

 คลิกเข้าเว็บไซต์ครูอุดม


       
 ข้อแนะนำ    

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษาสื่อคอมพิวเตอร์ ตามคำสั่งทุกขั้นตอน
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
4. เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังเรียน
5. ประเมินผล ถ้าคะแนนทดสอบหลังเรียนได้มากกว่าคะแนนก่อนเรียน
    แสดงว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสื่อ

รายวิชา  ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายอุดม  วงศ์ศรีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ   ผู้จัดทำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เผยแพร่   "  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน "
brown_new.gif   
         
บทคัดย่อ  
 แบบทดสอบก่อนเรียน      แบบทดสอบหลังเรียน     สื่อ GSP     
คู่มือการใช้สื่อ.PDF
    โปรแกรมGSPเพื่อการศึกษา