โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูวสันต์ นาขยัน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูวสันต์ นาขยัน ที่ได้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด กศจ.พะเยา และตัวแทนครูพี่เลี้ยงร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 และผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและกำลังใจแด่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบ O-Net อีกด้วย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมพิธีอำลาคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนครู ได้จัดกิจกรรมพิธีอำลาคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงการอำลาในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์, นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม, นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์, นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์, นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.36 เป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาส่งคุณครูธุรการ นางสาวสุภาพร สาพิน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจ ได้มอบหมายให้นายเสรี ปัญญา และนางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาส่งคุณครูธุรการ นางสาวสุภาพร สาพิน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดบ้านแม่ใจวิทยาคม "มหกรรมนวัตกรรม สู่ศตวรรษที่ 21" ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดบ้านแม่ใจวิทยาคม "มหกรรมนวัตกรรม สู่ศตวรรษที่ 21"ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้แสดงกิจกรรมผลงานทางวิชาการ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ในปีการศึกษา 2562
  2. วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  3. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน "สถานศึกษาปลอดบุหรี่/สุรา ดีเด่น ประจำปี 2562"
  4. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับคุณครูวสันต์ นาขยันและคุณครูเสกสรร อ้ายสุรินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
198
339
795503
6080
4089
797582

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:07:31

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023